ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Vászondi Kft. szolgáltatásaihoz

Hatályos: 2020. április 1-től visszavonásig

ÁLTALÁNOS ADATOK

A SZOLGÁLTATÓ, WEBSHOP ÜZEMELTETŐ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁMA

A szolgáltató neve: Vászondi Kft.

A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 41.

A szolgáltató telephelye: 1037 Budapest, Bécsi út 272.

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-172857

A szolgáltató adószáma: 24341617-2-41 (EU adószám: HU24341617)

bankszámlaszáma: OTP Bank, 11703037-21453795

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 8-17 óráig e-mail: b272@b272.hu

Web: b272.hu

SZOLGÁLTATÁS

3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

3.1 Vászondi Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásait megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSzF-ben foglalt feltételek szerint.

3.2 A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSzF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

4. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások határidőre történő teljesítésére. Felek a kivitelezés határidejét a Szolgáltató által bekért adatok megérkezését és a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően kezdik számolni. Amennyiben a munkafolyamat megköveteli a szolgáltatás elvégzése közbeni egyeztetést, ennek az ideje nem számít bele a munkafolyamat vállalási határidejébe. Ezzel kapcsolatosan Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő megkeresésére 24 órán belül reagál.

4.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül teljeskörűen biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

4.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. Az első számlát a szerződött összeg 50 %-áról a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet a Megrendelő a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. A Szolgáltató ezen számla ellenértékének Szolgáltató bankszámlájára való beérkezésekor, de legkésőbb a Megrendelővel előre egyeztetett munkanapon a munkát elkezdeni köteles.

5. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások egyszeri igénybevételére.

5.2 A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az elvégzendő munkához szükséges támogatást megadni.

6. SZÁLLÍTÁS

Webshop megrendelés, előre utalásos fizetés, személyes átvétel a telephelyen.

7. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítése fejében teljeskörűen biztosítani.

7.2 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni.

8. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A Megrendelő jogosult az általa megrendelt és kifizetett szolgáltatások igénybevételére.

10. MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

10.1 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSzF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSzF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

10.2 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

10.3 A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

10.4 Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Megrendelő másképpen rendelkezik.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a Szolgáltató részéről a https://vaszondigumi.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-címek, az Előfizető részéről pedig a honlapokon leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

11.2 A beérkezett e-mailekre Szolgáltató legkésőbb 72 órán belül érdemi választ ad. Az érdemi válasz azt jelenti, hogy Szolgáltató megválaszolja az e-mailt, vagy megírja, hogy mikor tud választ adni.

11.3 Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.

11.4 A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

11.5 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.